Maria Borysewna Tetyaev

Żona Władimira Michaiłowicza.
Uczennica Pawlowa, była naukowcem, badaczem fizjologii.
Znaleźliśmy bardzo mało informacji o jej życiu osobistym.

Niektóre daty

1886 – urodzona 5 lipca (juliański kalendarz prawosławny („stary”) w Głuchowie, gubernia Czernigów

1916 – Pracownik naukowy Akademii Nauk.

około 1916 – Ślub z Władimirem Michajłowiczem Tietajew

1917 – nazwisko z meża pojawia się w ksiażce telefonicznej petersburskiej

1926 – lekarz (wg ksiażki telefonicznej)

1935 – naukowiec, pracownik Instytutu Fizjologii I. P. Pawłow

1936 – kandydat w dziedzinie nauk biologicznych (?)

1940-1950 – Senior, Akademia Nauk.

źródło

Jej życie zawodowe

Maria Borysevna Tetyayev, neurofizjolog, uczennica słynnego Iwana Petrowicza Pawłowa, była jedną z najbliższych współpracowniczek akademika Lwa Abgarowicza Orbieligo, wybitnego fizjologa, kierownika Katedry Normalnej Fizjologii na Pierwszym Narodowym Uniwersytecie Medycznym I.P. Pawłowa w Sankt-Petersburgu od 1919 do 1931 r., który sam był studentem i kolegą I.P. Pawłowa.

Pracowała w swoim laboratorium m.in. z Tsilią L. Yankovską, neurofizjologiem, której wspomnienia opublikowała wnuczka. Poniżej kilka fragmentów przedstawiających postać Marii B. i jej czas.

źródło 1 źródło 2 (wspomnienia z czasów wojny) ;

przed 1917 r. – przed rewolucją Maria B. Tetyaev pracowała w IRTO Glezmer, Rosyjskiej Carskiej Szkole Kształcenia Technicznego im. Glezmera, która mieściła się w parku Ekaterinegofa przy ulicy Molwińskiej 10 w Sankt Petersburgu, prawdopodobnie jako nauczycielka.

(źródło: ksiazka adresowa 1917, „Ekaterynow. Od rezydencji carskiej do przedmieść robotniczych” Władimira Chodanowicza)

1924 – ksiazka adresowa wskazuje, że pracuje w Państwowym Instytucie Wychowania Fizycznego P. F. Lesgaft (obecnie Uniwersytet).

1926 – pojawia się w ksiazce adresowej jako lekarz.

1933 – dowiadujemy się, że jest naukowcem; bibliografia jej prac pokazuje, że prowadzi badania od co najmniej 1920 roku.

Przedmiot pracy

źródło

Orbeli i jego pracownicy wykorzystali wszystkie techniki operacyjne Pawłowa do (między innymi) odkrycia, poprzez eksperymenty nad resekcją i regeneracją nerwów błędnych, ewolucji tych relacji pomiędzy automatyczną i uwarunkowaną genetycznie działalnością charakterystyczną dla współczesnego poziomu rozwoju przewodu pokarmowego – studiowała je Maria Borysevna Tetyayev. (po „Orbieli”, strona 86)

…Ataki Iwana Petrowicza (Pawłowa) na Boldyrew trwają od pewnego czasu. Ale Boldyrev był uporczywy i trwał w swej pozycji. W końcu Iwan Petrovich wszedł do jego pokoju i usiadł obok niego. On sam był przekonany, że istnieje okresowa działalność.
Potem przyszedł rozejm. Boldyrev napisał pracę magisterską na temat okresowości pracy gruczołów trawiennych i fakt ten stał się powszechnie akceptowany. W przyszłości odkrycie to stało się podstawą wielu prac: Edelman, Katznelson, ja (Orbeli), Tétaïev; Maria Borisovna Tetyayev kontynuuje prace nad tą kwestią. Teraz okresowe działania nie ma wątpliwości, ale historia studiów to było dość trudne. („Orbieli”, strona 198)

W archiwum Rosyjskiej Akademii Nauk znaleźliśmy wspomnienia Marii Borysevny Tetyaev po jej spotkaniu z Mikołajem Aleksandrowichem Morozowem, chemikiem, astronomem, poetą, pisarzem, rewolucjonistą, z okazji jego 85-tych urodzin w 1939 roku.
Źródło

Jej publikacje

Źródło

1921
Тетяева М. Б. – О физиологической роли кислот. Сообщ. 2. О влиянии некоторых органических кислот на расщепление монобутирина липазой панкреатиче­ского сока. Изв. Научн. инст. им. Лесгафта, 1921, 4 : 297—305.

1923
Тетяева М. Б. – О физиологической роли кислот. Сообщ . 5. О влиянии некоторых органических кислот на расщепление монобутирина, триацетина и триолеина липазами кишечного и панкреатиче­ского соков. Изв. Научн. инст. им. Лесгафта, 1923, 6 : 178— 186.

1927
Тетяева М. Б. – Об иннервации мочевого пузыря у лягушки в связи с вопросом о перекресте волокон симпатической системы. Изв. Научн. инст. им. Лесгафта, 1927, 12, 2 : 71 — 81.

1936
Тетяева М. Б., Янковская Ц. Л. – Значение мозжечка для эфферентных си­стеми для хронаксии двигательного нерва и мышц у собак. Физиол. журн. СССР, 1936, 21, 5 — 6 : 743— 744.

1938
Тетяева М. Б. – О влиянии симпатических нервных волокон на выход из изолированной мышцы лягушки физиологически активных веществ. Сообщ.1.
Опыты с изолированным сердцем лягушки. Изв. Научн. инст. им. Лесгафта, 1938, 21, 1— 2 : 287—300.

Тетяева М. Б. – О влиянии симпатических нервных волоконнавых одизизолированной мышцы лягушки физиологически активных веществ. С ообщ. 2.
Вы­ход калия, кальция, молочной кислоты и фосфора из мышцы при раздра­жении симпатического нерва. Изв. Научн. инст. им. Лесгафта, 1938, 21, 1 – 2 : 301 – 308

1940
Тетяева М. Б., Янковская Ц. Л. – Влияние экстирпации мозжечка в условиях частичной десимпатпзации на хронаксию мозга и мышц и на кожные рецепторы собак. Изв. Научн. инст. им. Лесгафта, 1940, 22 : 231— 258.

1947
Тетяева М. Б. – Реституция секреции и движения желудка в условиях регенерации блуждающих нервов у собакн. Физиол. журн. СССР, 1947, 33, 5 : 611 — 626.

1949
Тетяева М. Б., Янковская Ц. Л. – Нарушение кожной чувствительности при травматическом поражении головного мозга. Сообщ. 1. Поражение лобных долей. Тр. Физпол. инст. пм. Павлова, Изд. АН СССР, М.—Л., 1949, 3: 143—157.

1954
Тетяева М. Б. – Периодические выделенпя смеси соков из 12-перстной кпшкп натощак у собаки прп перерезке блуждающих нервов п пх регенерации. Тр Научн. совещ. по проблемам физпол. и патол. пищеварения, Изд. АН СССР, М .-Л ., 1954 : 207-216.

1956
Тетяева М. Б. – Газообмен у собак после перерезкп обоих вагоепмпатнчеекпх ство­лов на шее. Матер, по эволюц. физпол., Изд. АН СССР, М.—Л., 1956, 1 : 252—267.

Тетяева М. Б. – О взаимодействии парасимпатического и симпатического отделов центральной нервной системы в регуляции двигательной и секреторной дея­тельности желудка собаки. Сообщ. 1.
Двигательная деятельность (натощак) желудка собаки с различной степенью выключения вегетативной иннервации.
Матер, по эволюц. физиол., Изд. АН СССР, М.—Л., 1956, 1 : 284—294.

Тетяева М. Б. – О взаимодействии парасимпатического н симпатического отделов центральной нервной системы в регуляцип двигательной п секреторной дея­тельности желудка собаки. Сообщ. 2.
Секреторная деятельность желудка с различной степенью выключения вегетативной нервной системы. Матер, по эволюц. фпзиол., Изд. АН СССР, М.—Л., 1956, 1 : 295—316.

Тетяева М. Б., Русишвили Г. Г., Янковская Ц. Я. – Уровень сахара крови у собак после перерезки обоих вагосимпатпческпх стволов на шее. Матер, по эволюц. физиол., Изд. АН СССР, М.—Л., 1956, 1 : 268—283.

1958
Тетяева М. Б. – Работа пищеварительного тракта и особенности изменения его деятельности при нарушении иниервационных отношений. Пробл. эволюц. М—ЧЛ’ Ж ‘П ‘Г – посв- 75-летию акад. Л. А. Орбелп, Изд. АН СССР, М. Л., 1^)8:103—115. (Перевед. на англ. яз. Ьу 1Ье 1згае1 ргоггаш 1от 8с1еп1. 1гап81а1шпв, 1960).

1960
Тетяева М. Б. – Эволюцпя функцпп блуждающего нерва в деятельности желу­
дочно-кишечного тракта. Изд. АН СССР, М.—Л., 1960, 198 стр.

Тетяева М. Б., Янковская Ц. Я. – К вопросу о нервной регуляции мышечного тонуса у собак.
Матер, по эволюц. фпзпол., Изд. АН СССР. М.—Л., 1960, 4 : 152—156.

Vie personnelle

Żona Władimira M., mieszkają razem pod tym samym adresem, mają ten sam numer telefonu od wydania książki adresowej w 1918 roku.

Na początku wojny mieszkała w Leningradzie. Około 1941 r. została ewakuowana jako naukowiec do Instytutu Fizjologii w Kazaniu.

Nie znaleźliśmy żadnych informacji na temat ewentualnego potomstwa.

Ostatnia wzmianka pochodzi z 1960 roku – daty ostatniej publikacji.